หมายเหตุ :
ตามหลักการอ่านอินทรวิเชียรฉันท์ "พิศ" อ่าน พิ-สะ "มน" อ่าน มะ-นะ
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Recommend

Tags